Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 220 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-04ระบบการจัดหางานลุกมาน เจะโด; ฟาตีฮี สือแม; แพรวศรี เดิมราช; อัจฉราพร ยกขุน; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
2560-04คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในเขตตําบลบาราเฮาะ อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้น้ำเกี่ยวกับคุณภาพน้ำและการใช้ประโยชน์ฟาไอซะห์ ดาวโรจน์; วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล; นิธิ พลไชย
2560-04ปริมาณความร้อนเบื้องต้นของไบโอดีเซลจากหลายชนิดน้ำมันอัชมาน อาแด; รอยฮัน เจ๊ะโซะ
2560-04การศึกษาอัตราส่วนระหว่างกลูโคสไซรัปและน้ำตาลสําหรับผลิตภัณฑ์น้ำดาหลาเข้มข้นกมลทิพย์ กรรไพเราะ; ซุไรดา มะ; อับลา โต๊ะลู
2560-04การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตข้าวหมากและการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค (Staphylococcus aureus, Escherichia coli และ Bacillus sp.)นุรอัยนี หะยียูโซะ; จารียา อะจิ; สุปราณี เจะหะ
2560-04การปนเปื้อนของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในอาหารทะเลสดที่วางจําหน่ายในเขตเทศบาลนครยะลาและอําเภอเมืองปัตตานีอิสมีย์ ปูตะ; ซามีลา ดูมีแด; พูรกอนนี สาและ; ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ; คอสียาห์ สะลี; นุรอัยนี หะยียูโซะ; อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี
2560-04ประสิทธิภาพการกำจัดซีโอดีในน้ำเสียจากโรงอาหารโดยใช้ก้อนเชื้อเห็ดแครงเหลือทิ้ง (Schizophyllum commune)แวรูฮานี มะลิแต; ไซนะ มูเล็ง; จุฑามาศ แก้วมณี; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์
2560-04การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเลื่อนกราฟพาราโบลาโดยใช้สื่อกราฟเลื่อน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลารุสลัน ดือเระ; วรพจน์ แซ่หลี
2560-04ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะเศษผักในตลาดสดเทศบาลนครยะลาซันวานี จิใจ; ฟาตีเม๊าะ ลาดิสง; ไซนะ มูเล็ง
2560-04การพัฒนาถ่านอัดแท่งจากผักตบชวาอามานี สามะ; นูรซีลา เล๊ะนุ; โรสลีนา จาราแว