Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 95 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-02-11วิจัยชั้นเรียน : การสอนแบบกึ่งโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์; วรรณกัษมา ฮารน; นิสาพร มูหะมัด; อัชมาน อาแด
2561-02-11การพัฒนาแอคทูเอเตอร์จากยางธรรมชาติผสมแกรไฟต์ในแบตเตอรี่เสื่อมสภาพลาตีฟะ อาแว; ซูมัยหย๊ะ สาและ; ดาริกา จาเอาะ
2561-01-24นักศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18นาดียะห์ เจะเตะ; พาดีลา มะนอ; มารียัม จาโรง; ปิยศิริ สุนทรนนท์
2561-02-11ความหลากหลายของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในพื้นที่นาร้าง ซึ่งถูกฟื้นฟูเป็นพื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จังหวัดยะลาศศิธร พังสุบรรณ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; อลภา ทองไชย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; สายใจ แก้วอ่อน; วารุณี หะยีมะสาและ; ลักขณา รักขพันธ์
2561-02-11สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันเหลือทิ้งตอฮีเราะห์ สะแต; นาซอฟะห์ ตูแวกาจิ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2561-02-11การปนเปื้อนของเชื้อราบนเสื้อผ้ามือสองที่จำหน่ายในตลาดนัดในจังหวัดยะลา และปัตตานีมารีนี ปาติเป๊าะ; พาตีเมาะ เจะนะ; คอสียาห์ สะลี
2561-02-11คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำดื่มบรรจุขวดที่ผลิตในจังหวัดปัตตานีซูรียานี อาแวแย๊ะ; ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ
2561-02-11คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำดื่มบรรจุขวดที่ผลิตในจังหวัดยะลาฟาดีนี เด็นตำ; อาอีเสาะ บาโงสะนอ; นุรอัยนี หะยียูโซะ
2561-02-11การทดสอบมาตรฐานการเสื่อมอายุและความแข็งแรงของถุงมือยางโดยการเปรียบเทียบวิธีการบ่ม ด้วยตู้อบทดสอบเร่งสภาวะอายุของชิ้นงานและตู้อบลมร้อนรุสมีนา ดอเลาะ; นุรมา ตือแป; พรพจน์ หนูทอง; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2561-02-11การจัดตั้งธนาคารขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจุฑามาศ แก้วมณี; นฤมล ทองมาก; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว