Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 95 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-05-08อาจารย์หลักสูตรเคมีได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28อรวรรณ ทิพย์มณี
2561-03-27คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ฯ การอาหาร ได้รับรางวัลดีมาก ในหัวข้อบทความวิจัยรับใช้สังคม งานประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10จริยา สุขจันทรา; สุธีรา ศรีสุข; กมลทิพย์ กรรไพเราะ
2561-12-24บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับสมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา-
2561-09-17นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดกิจกรรมโครงการเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8ฮานิฟา สะตะยอ; ฮายาตี อาลีกาจิ; อิสมันตร์ มะเกะ
2561-09-09นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอไอเดียการแก้ปัญหานาร้างฟารีดา ทาเฮ; รอยฮาน แวนาแว; ฮาสานี โตะกูตือเงาะ; กัรตีนี ยาโงะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2561-12-02นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ EPUB 3 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศมะรอกิ มามะ; นัสริน โซ๊ะสะอิ; อิมรอน สุหลง; แพรวศรี เดิมราช
2561-10-19นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา รับทุน "เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018" จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยอับดุลการีม มะดีเยาะ
2561-11-10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล ได้รับรางวัล "ครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์"ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล
2561-11-05บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้-
2561-08-13นักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์ ในนามตัวแทน มรย. คว้ารางวัลชมเชยจากเวที Thailand Research Expo 2018 Awardมูนีเร๊าะ ผดุง; แพรวศรี เดิมราช; อัจฉราพร ยกขุน; วันชนะ พรหมทอง; สุวีนา ยูโซ๊ะ