Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 71 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557พัฒนาต้นแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมและสินค้า OTOP ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
2557พัฒนาต้นแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมและสินค้า OTOP ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
2556ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ด้านการขนส่งทางถนนในพื้นที่ จังหวัดยะลาธีรยุทธ มูเล็ง
2554คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดยะลาชมพูนุท ศรีพงษ์
2560ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์อิสลาม : กรณีศึกษาสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด จังหวัดสงขลาหะหลีม ผอมเกื้อ
2560การจัดการเชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ปลาส้มในพื้นที่จังหวัดยะลาโสพิศ พงค์รัตน์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวนาวัลย์ ทิลา
2560สภาพแวดล้อมภายนอกกับความคาดหวังของผู้ประกอบการธุรกิจการค้าชายแดน : กรณีศึกษาอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาสุบิน ชะรอยรัมย์
2560สภาพแวดล้อมภายนอกกับความคาดหวังของผู้ประกอบการธุรกิจการค้าชายแดน : กรณีศึกษาอำเภอเบตง จังหวัดยะลาแวยูแฮ แวปา
2560วิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบระหว่างบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) และบริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มหาชนภาสกร ปาละวัล