Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559-04-24ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและค่านิยมร่วมในการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เวคิน วุฒิวงศ์
2556ความเข้าใจในการนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่น กรณีศึกษา : ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีเวคิน วุฒิวงศ์
2553ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาชุมชนภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษกิจ สังคมและการพัฒนาพื้นที่พิเศษสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เวคิน วุฒิวงศ์
2558-04โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อความพอเพียงในชุมชนเวคิน วุฒิวงศ์
2559ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาศรีประไพ อุดมละมุล; เวคิน วุฒิวงศ์; ซูลฟีกอร์ มาโซ; สุพัตรา รุ่งรัตน์; จริยา วงศ์กำแหง
2559-09-15โครงการโรงเรียนต้นแบบ 5 ภาษา กิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย 5 ภาษา”รอมยี มอหิ; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2559-09-15โครงการฝึกอบรมการสื่อสารคดีเพื่อการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2559โคงการฝึกอบรมทำเซรั่มบำรุงผิวจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและสารสกัดจากธรรมชาติเวคิน วุฒิวงศ์; สวพร จันทรสกุล; สวรรยา กุลทวี
2559โครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์