Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 29 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การสร้างแบบฝึกทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-อังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2วันทนี แสงคล้ายเจริญ
2557การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นูรีดา จะปะกียา; ชุติมา คำแก้ว; ซูลฟีกอร์ มาโซ
2557บทบาทเพลงพื้นบ้านดิเกร์ฮูลูในการเสริมสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนใต้ยะพา เจะนิ; วันฮารงค์ บินอิสเรส; ตายูดิน อุสมาน
2560กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาผู้ถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขังตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิอาญา)อามีนา ไชยกุล
2560ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ยูทูบดอทคอมของนักศึกษาระดับอนุปริญญาในวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สุนันทา แก้วสามเขียว
2556การจัดการป่าชุนชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบตายูดิน อุสมาน
2554เทคนิคและกระบวนการจัดการความขัดแย้งในสังคมพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตายูดิน อุสมาน
2553การพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบสมบัติ โยธาทิพย์
2555รูปแบบและวิธีการพัฒนาเยาวชนเพื่อความมั่นคงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สมบัติ โยธาทิพย์
2556ความเข้าใจในการนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในท้องถิ่น กรณีศึกษา : ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีเวคิน วุฒิวงศ์