Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 92 to 111 of 1218 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2563Yala Bird Cityเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
2562Yala Marathon 2019 โดยเทศบาลนครยะลาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
2560กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาผู้ถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขังตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิอาญา)อามีนา ไชยกุล
2558กระบวนการบริหารงานตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลามูฮัมมัด อาเซ็งบาราแม
2558กระบวนการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอุทยานบูโด-สุไหงปาดี ประกาศเขตทับที่ดินทำกินราษฏร กรณีศึกษา อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสสมภพ พร้อมพอชื่นบุญ
2558-05-20กระเบื้องจากขี้เถ้าลอยไม้ยางพาราฐิติรัตน์ นิลวิจิตร; ซูไวบะห์ มะหมีน; อาแอเสาะ ยูโซ๊ะ
2562กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม สาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สิทธชัย ทองมาก
2560กลยุทธ์การพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษ์สาหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีฟัฏลีนี เจะเอาะ
2562กลยุทธ์การสื่อสารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนธารน้้าทิพย์เชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; อิสมาแอ ยีมะแซ; ชฎาภรณ์ สวนแสน; ฎาวีณี ต่วนมูดอ; สาธิตา แก้วเหล็ก; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
2552กว่าจะเป็นเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ซาฟีนี ลาเต๊ะ; ซามีเราะห์ หะยีมะสาอิ; ซูฮายนงค์ อาแว; ณัฐพงษ์ ปานนิน; ดวิน สุไลมาน; ธีรยุทธ จอมงาม; บุษรา ช่อมณี; มายือนิง อิสอ; วรุณวรรณ ศิลามาศ; สัญญา แพทย์จะเกร็ง; สุริยา โกสุธรรม
2553การกำจัดพยาธิภายนอกในแพะโดยใช้น้ำส้มควันไม้จารุณี หนูละออง; อับดุลรอฮิม เปาะอีแต
2561การกำหนดมะฮัรในการแต่งงานในจังหวัดปัตตานีมูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ; พะเยาว์ ละกะเต็บ
2561การกําจัดโลหะหนักมีพิษในน้ําโดยใชผลิตภัณฑธรรมชาติเป็นตัวดูดซับวรรณกัษมา ฮารน; อลภา ทองไชย; อาอีเซาะส เบ็ญหาวัน; สุนีย แวมะ
2559การขยายพันธุ์ดาหลาขาวด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออรุณี ม่วงแก้วงาม
2558-08-05การควบคุมโดยชีววิธีเชื้อรา Phytophthora sp. สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนโดยใช้เชื้อ Bacillus sp.คอสียาห์ สะลี; อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี; นุรอัยนี หะยียูโซะ; พูรกอนนี สาและ; สุไหมยะห์ เจ๊ะเต๊ะ
2558-08-05การคัดเลือกเชื้อรา Mucor sp. ที่สามารถผลิตเอนไซม์กลูโคอะไมเลสจากลูกแป้งข้าวหมากในท้องถิ่นนุรอัยนี หะยียูโซะ; อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี; นูรมา เจ๊ะเลาะ
2558-08-05การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคและความทนต่อกรด-ด่างจากอาหารหมักสายใจ แก้วอ่อน; กิบรียา หะยะเจ๊ะแว; ณูรีซัน หะยีมิง
2556-08-19การคัดแยกและการประยุกต์ใช้เชื้อราทนร้อนจากมูลสัตว์และวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในการบำบัดน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มหัสลินดา บินมะแอ
2560การจัดการความรู้เรื่องอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่นภาคใต้: สงขลา ปัตตานี และนราธิวาสเกรียงไกร เกิดศิริ
2554การจัดการธุรกิจชุมชน ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีวาสนา พิทักษ์ธรรม