Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 88 to 107 of 1106 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552กว่าจะเป็นเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ซาฟีนี ลาเต๊ะ; ซามีเราะห์ หะยีมะสาอิ; ซูฮายนงค์ อาแว; ณัฐพงษ์ ปานนิน; ดวิน สุไลมาน; ธีรยุทธ จอมงาม; บุษรา ช่อมณี; มายือนิง อิสอ; วรุณวรรณ ศิลามาศ; สัญญา แพทย์จะเกร็ง; สุริยา โกสุธรรม
2553การกำจัดพยาธิภายนอกในแพะโดยใช้น้ำส้มควันไม้จารุณี หนูละออง; อับดุลรอฮิม เปาะอีแต
2561การกำหนดมะฮัรในการแต่งงานในจังหวัดปัตตานีมูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ; พะเยาว์ ละกะเต็บ
2561การกําจัดโลหะหนักมีพิษในน้ําโดยใชผลิตภัณฑธรรมชาติเป็นตัวดูดซับวรรณกัษมา ฮารน; อลภา ทองไชย; อาอีเซาะส เบ็ญหาวัน; สุนีย แวมะ
2559การขยายพันธุ์ดาหลาขาวด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออรุณี ม่วงแก้วงาม
2558-08-05การควบคุมโดยชีววิธีเชื้อรา Phytophthora sp. สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนโดยใช้เชื้อ Bacillus sp.คอสียาห์ สะลี; อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี; นุรอัยนี หะยียูโซะ; พูรกอนนี สาและ; สุไหมยะห์ เจ๊ะเต๊ะ
2558-08-05การคัดเลือกเชื้อรา Mucor sp. ที่สามารถผลิตเอนไซม์กลูโคอะไมเลสจากลูกแป้งข้าวหมากในท้องถิ่นนุรอัยนี หะยียูโซะ; อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี; นูรมา เจ๊ะเลาะ
2558-08-05การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคและความทนต่อกรด-ด่างจากอาหารหมักสายใจ แก้วอ่อน; กิบรียา หะยะเจ๊ะแว; ณูรีซัน หะยีมิง
2556-08-19การคัดแยกและการประยุกต์ใช้เชื้อราทนร้อนจากมูลสัตว์และวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในการบำบัดน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มหัสลินดา บินมะแอ
2560การจัดการความรู้เรื่องอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่นภาคใต้: สงขลา ปัตตานี และนราธิวาสเกรียงไกร เกิดศิริ
2554การจัดการธุรกิจชุมชน ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีวาสนา พิทักษ์ธรรม
2556การจัดการป่าชุนชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบตายูดิน อุสมาน
2559-04-24การจัดการป่าชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบตายูดิน อุสมาน; มะพาริ กะมูนิง; ยะพา เจะนิ; สุไลมาน หะโมะ
2551การจัดการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษากลุ่มดอกไม้ใบยาง จังหวัดปัตตานีปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์
2560การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการเงินฝากของธนาคารออมสินเขตปัตตานีทิพวรรณ สุทธิธรรม
2560การจัดการเชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ปลาส้มในพื้นที่จังหวัดยะลาโสพิศ พงค์รัตน์
2560การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลาณิชากร นิดคง
2560-08การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 2559อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
2560-04การจัดการเรียนรู้ด้วยการบันทึกข้อมูลผ่านบล็อกและเทคนิคการสรุปความเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความตั้งใจเรียนของนักศึกษาแวอัสรี แวมายิ; มัรยานี ยามาตีมุ; ยามีละห์ มะสะแต; พารีดะห์ มาหะมะ; ณฤดี เนตรโสภา
2561การจัดการเรียนรู้รายวิชาการบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไปโดยใช้โครงงานเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษายามีละห์ โต๊ะแม