Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 68 to 87 of 592 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การจัดการเชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ปลาส้มในพื้นที่จังหวัดยะลาโสพิศ พงค์รัตน์
2560การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลาณิชากร นิดคง
2560-08การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 2559อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
2560-04การจัดการเรียนรู้ด้วยการบันทึกข้อมูลผ่านบล็อกและเทคนิคการสรุปความเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความตั้งใจเรียนของนักศึกษาแวอัสรี แวมายิ; มัรยานี ยามาตีมุ; ยามีละห์ มะสะแต; พารีดะห์ มาหะมะ; ณฤดี เนตรโสภา
2561การจัดการเรียนรู้รายวิชาการบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไปโดยใช้โครงงานเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษายามีละห์ โต๊ะแม
2560-04การจัดกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานการคิดทางคณิตศาสตร์นอกเวลาเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลารุสลัน ดือเระ; อาตีเราะห์ เจะมาซอ; คอลาณี มะโซ๊ะ; สุภา ยธิกุล
2520การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2520 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-
2559-04การดำรงอยู่ของเพลงพื้นบ้าน : กรณีศึกษาเพลงเรือแหลมโพธิ์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ
2560การดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต1วันทนา เนื้อน้อย
2559การดูดซับสีย้อมด้วยกากชานิสาพร มูหะมัด
2560-10-18การตรวจหาบอแร็กซ์ในผลไม้ดองและของหวานในเขตเทศบาลนครยะลาด้วยยูวี-วิซิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ฮูดา ดีเยาะ; การีสมะห์ มะแซ; ประยูร ดำรงรักษ์; อิมรอน มีชัย
2558การตรวจเชื้อ Cryptococcus neoformans จากมูลนกและไก่ ในเขตจังหวัดยะลานุรอัยนี หะยียูโซะ
2559การตรวจแยกแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ที่ปนเปื้อนในหอยแครงบริเวณอ่าวปัตตานี โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ vibrio spp. ชนิดต่างๆวารุณี หะยีมะสาและ; นิสาพร มูหะมัด; สายใจ แก้วอ่อน; ลักขณา รักขพันธ์
2555การต่อสู้ที่ชายแดนภาคใต้ ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (ตอนที่ 2): การปะทะที่ ก.ม.35ร.ต.อ. หวน มุตตาหารัช
2555การต่อสู้ที่ชายแดนภาคใต้ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (ตอนที่ 3): จากเบตงถึงธารโตร.ต.อ. หวน มุตตาหารัช
2561การท่องเที่ยวเชิงกีฬาโอกาสสำหรับจังหวัดชายแดนใต้วรพงศ์ ภูมิบ่อพลับ
2560การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสหพัฒนา อำเภอรือเสาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1เมธินี สะไร
2560การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานีสุจินตนา ตรงประสิทธิ์
2560การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอยะหา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2เทพรัตน์ ดาวเรือง
2560การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 3ธัญดา ยงยศยิ่ง