Browsing by Author อีลีหย๊ะ สนิโซ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมขนาดจิ๋วสำหรับชุมชนอีลีหย๊ะ สนิโซ; ฮูเซ็ง ชายดานา
2554-10-19การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วจากมอเตอร์เครื่องซักผ้าสำหรับครัวเรือนอีลีหย๊ะ สนิโซ; สือกรี เต๊ะ; พารินด๊ะ หมัดแมเราะ
2555-12-18การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วอย่างง่ายสำหรับชนบทอีลีหย๊ะ สนิโซ; มูฮำหมัดนูร ยูนิ; อิสมาแอล เจ๊ะเต๊ะ; รอมซี มาหะ; ลุตฟี สือนิ
2556การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรโดยเทคนิคพลังงานความร้อนร่วมสำหรับครัวเรือนอีลีหย๊ะ สนิโซ
2555-05-16การลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยเทคนิคการดูดซับความชื้นอีลีหย๊ะ สนิโซ; ปาตีเมาะ เจะดิง; ฮายาตี อาลี
2553-05การศึกษาและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว : กรณีศึกษาระบบแบบอิสระ ณ มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดงอีลีหย๊ะ สนิโซ
2556-01การหาค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนแบบธรรมชาติของการทำแห้งปลาช่อนด้วยแสงอาทิตย์อีลีหย๊ะ สนิโซ; อามีเนาะ สาเล็ง; แวรอมละห์ แวดอเลาะ
2556-08-19การอบแห้งส้มแขกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมสุไลมาน หะยีสะเอะ; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2555-08-07การอบแห้งเห็ดนางฟ้าด้วยพลังงานจากรังสีอินฟราเรดอีลีหย๊ะ สนิโซ; มาดีฮะ ประดู่; ฟาตีฮะ ยะยี
2563-02-06คณะวิทย์ฯ มรย. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ดีเด่นและดี งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 (NSCIC 2020) "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม"ซอพียะห์ โต๊ะดียอ; ลิลลา อดุลยศาสน์; วรพจน์ แซ่หลี; อรวรรณ ทิพย์มณี; ฮาลีเม๊าะ นิตา; อนิศดา มะนุง; ฮาหยาด โต๊ะเส็น; นูรฮูดา สะมาแอ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; คอรีเยาะ ปาแนจะกะ; ซุไรดา ลีปะ; ปาวีณา ดุลยเสรี; ยัสมูน สาและ; นูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นูอาฟีซา ตีเย๊าะ; ซีตีฮามีเนาะ ดือเระซอ; วารุณี หะยีมะสาและ; ยาสมีน เฮงปียา; โรสมีนี อากาปาแย; อัจฉราพร ยกขุน; นาซีเราะ เจะมะ; ลลิดา โต๊ะหมาน; โซฟีลาน มะดาแฮ
2556-02-23นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในเวทีนำเสนอผลงานวิชาการวิจัยนักศึกษา ประจำปี 2555โพซี วาจิ; ซูฮายา หะยีหามะ; นูรีนา มะมิง; นูรีซัน สะยาดะ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; รุสลี สามะลาแล; อุสมาน กาเดาะ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; นูซาอาด๊ะ มะยิ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; ศิริชัย นามบุรี; วันชนะ พรหมทอง
2554-01-22นักศึกษาสหลักสูตรฟิสิกส์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปีที่ 5สือกรี เต๊ะ; อับดุลเลาะ กาโฮง; พารินด๊ะ หมัดแมเราะ; ทัศนี สุหลง; ซีตีมารีแย มะเด็ง; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2556-11-22นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; นัสรู ตือง๊ะ; อาริฟ อุเซ็ง; ซุลกิพลี กาซอ; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2556-03-06นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คว้ารางวัลในโครงการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ของสถาบันอุดมศึกษาอันวา หะยีบากา; อิบรอเฮง จารง; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; โพซี วาจิ; ซูฮายา หะยีหามะ; รอซาลี กายอ; วันซามัน มุซายี; รุสลี สามะลาแล; อุสมาน กาเดาะ; กัสมีรา กูโน; อีลีหย๊ะ สนิโซ; ซุลกิพลี กาซอ; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; ซากียะห์ โต๊ะโด; ฟาดีละห์ อูมา; อสุรินทร์ มะเด็ง; นัสรู ตือง๊ะ; มารียานี แมแลแมง; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
2555-02-03นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครั้งที่ 12ราฮูนี ดีตรีเพชร; ซุลยาณี ราแดง; เพ็ญแข วานิ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; นาอีหม๊ะ หะมะ; รอฮานี วานิ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; รอฮีมะห์ สะนิ; อามีเนาะ เลาะมะ; อาอีด๊ะ เจ๊ะมิ
2555-04-10นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคว้ารางวัลในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554มูฮำหมัดนูร ยูนิ; อิสมาแอล เจ๊ะเต๊ะ; รอมซี มาหะ; ลุตฟี สือนิ; ราฮูนี ดีตรีเพชร; เพ็ญแข วานิ; ซุลยาณี ราแดง; อีลีหย๊ะ สนิโซ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล
2556-02-14บุคลากรคณะวิทย์ฯ รับรางวัลบุคลากรตัวอย่างแห่งปี วันราชภัฏ 56สุพรรณวดี ประสงค์; อีลีหย๊ะ สนิโซ; รุสนี กาแมแล
2560-10-18ผลของการเอนแคบซูเลชั่นสารสกัดหยาบจากเปลือกมะนาว (Citrus aurantifolia (christm)) ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus ATCC 11778 และ Pseudomonas fluorescens TISTR 358อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ; สุนิตย์ โรจนสุวรรณ; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2553-01พลังงานน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋ว : การติดตั้งและทดสอบระบบ ณ มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดงอีลีหย๊ะ สนิโซ
2554-07พลังงานน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋ว : การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่และออกแบบระบบ ณ มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดงอีลีหย๊ะ สนิโซ; เชิดตระกูล หอมจำปา; สุนิตย์ โรจนสุวรรณ