Browsing by Author สาธิตา แก้วเหล็ก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2562กลยุทธ์การสื่อสารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนธารน้้าทิพย์เชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; อิสมาแอ ยีมะแซ; ชฎาภรณ์ สวนแสน; ฎาวีณี ต่วนมูดอ; สาธิตา แก้วเหล็ก; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
2551การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน ในเขตกรุงเทพมหานครสาธิตา แก้วเหล็ก
2561กิจกรรมศึกษาดูงาน วิชาสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว จ.ตรังสาธิตา แก้วเหล็ก
2561คลิปกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขานิเทศศาสตร์ รหัส 61สาธิตา แก้วเหล็ก
2561คลิปกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ โครงการต้นแบบการจัดการธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป (กลุ่มอาชีพนมแพะ)สาธิตา แก้วเหล็ก; นาวาวี กลาแต; อันวาร์ อุมา; ธีรยุทธ มูเล็ง; นิชาวดี ตานีเห็ง; เพ็ญนภา เกื้อกาตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม; อุมาพร เชิงเชาว์; อาซียะห์ ดอรอแซ; อัลอามีน มะแต; จารินี วัฒนไทย; อุษณีย์ พรมหมศรียา; อาบบ๊าส พาลีเขตต์; อ้อมอรุณ จุ่รัตนสาร; ภูตรา อาแล; ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด; สุไลยา กุวิง; มนัส สุทธิการ; ฟาริดา เอ็ลลาฮี; วุฒิชัย คงยัง; เบญญาดา เหล่าธนถาวร; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธ์; นันทรัตน์ นามบุรี; สมบัติ โยธาทิพย์
2561คลิปศึกษาดูงานในรายวิชาการสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ณ จังหวัด กระบี่สาธิตา แก้วเหล็ก
2562ความพึงพอใจตอ่การรับชมสื่อสารคดีผลิตโดยนักศึกษาสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาฎาวีณี ต่วนมูดอ; แวอาซีซะห์ ดาหะยี; ราเชษฐ์ หีมสุหรี; สาธิตา แก้วเหล็ก; วัลย์ลดา พรมเวียง
2559อัตลักษณ์ที่ควรมีของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสาธิตา แก้วเหล็ก; แวอาซีซะ ดาหะยี; วัลย์ลดา พรมเวียง; ราเชษฐ์ หีมสุหรี; ฎาวีณี ต่วนมูดอ