Browsing by Author ศรีประไพ อุดมละมุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ความคาดหวังของประชาชน ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาสุพัตรา รุ่งรัตน์; ศรีประไพ อุดมละมุล; นินุสรา มินทราศักดิ์; ซูลฟีกอร์ มาโซ
2559ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาศรีประไพ อุดมละมุล; เวคิน วุฒิวงศ์; ซูลฟีกอร์ มาโซ; สุพัตรา รุ่งรัตน์; จริยา วงศ์กำแหง
2559รูปแบบและวิธีการพัฒนาเยาวชนเพื่อความมั่นคงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สมบัติ โยธาทิพย์; ศรีประไพ อุดมละมุล; ซูลฟีกอร์ มาโซ; มารุยูกี รานิง; ดาเรศ ชูยก; ริดวาน ดาหะมิ
2562-05-25โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียน โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีศรีประไพ อุดมละมุล; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560-06-20โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านการแสดงศิลปะพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง (ตารีวาบูแล – ระบำว่าววงเดือน)ศรีประไพ อุดมละมุล; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2558-07โครงการรวบรวมภูมิปัญญาของตำบลท่าสาปศรีประไพ อุดมละมุล
2561-05-22โครงการสง่ เสรมิ คณุ ธรรมจรยิ ธรรมผนู้ ำเยาวชนศรีประไพ อุดมละมุล; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์