Browsing by Author วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2556-08-19การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการป่าชายเลนของอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ในอนาคตวานีตา ยูโซะ; วิชิต เรืองแป้น; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; ศศิธร พังสุบรรณ
2562-01การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่นบริเวณรอยต่อเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานีวิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; วิชิต เรืองแป้น; ศศิธร พังสุบรรณ; วารุณี หะยีมะสาและ
2560-10-18ความปลอดภัยจากแบคทีเรียก่อโรคสกุล Vibrio ในหอยแครง (Anadara granosa) บริเวณอ่าวปัตตานีวารุณี หะยีมะสาและ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; อลภา ทองไชย; ลักขณา รักขพันธ์
2561-02-11ความหลากหลายของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในพื้นที่นาร้าง ซึ่งถูกฟื้นฟูเป็นพื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จังหวัดยะลาศศิธร พังสุบรรณ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; อลภา ทองไชย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; สายใจ แก้วอ่อน; วารุณี หะยีมะสาและ; ลักขณา รักขพันธ์
2560-04พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสีและการวางไข่ของนกเลิฟเบิร์ด (Agapornis roseicollis) ในกรงเลี้ยงอุสมัน เบ็ญหามะ; นูรีดา บาฮะคีรี; อลภา ทองไชย; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์