Browsing by Author วรรณกัษมา ฮารน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การกําจัดโลหะหนักมีพิษในน้ําโดยใชผลิตภัณฑธรรมชาติเป็นตัวดูดซับวรรณกัษมา ฮารน; อลภา ทองไชย; อาอีเซาะส เบ็ญหาวัน; สุนีย แวมะ
2561การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของถ่านกัมมันต์จากเปลือกลูกหยีอาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ; วรรณกัษมา ฮารน
2560-10-18การเปรียบเทียบวิธีการเตรียมฟิล์มแบบธรรมดาและสปินโคทติ้งของ LaMO3 (M=Al, Co) สําหรับนําไปประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดแก๊สเอทานอลวรรณกัษมา ฮารน; อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ; สัมพันธ์ วงศ์นาวา
2561-02-11วิจัยชั้นเรียน : การสอนแบบกึ่งโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์; วรรณกัษมา ฮารน; นิสาพร มูหะมัด; อัชมาน อาแด
2562-07-20อาจารย์คณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 (NEUNIC2019)วรรณกัษมา ฮารน