Browsing by Author พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การใช้ภาษามลายูปาตานีของนักเรียนในโครงการ การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา-พหุภาษา จังหวัดยะลาศุภลักษณ์ สินธนา; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; สุภา วัชรสุขุม; นิยามาล อาแย; นิฮารงค์ โต๊ะสู; อามีเนาะ ดีแม
2556-02-23นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในเวทีนำเสนอผลงานวิชาการวิจัยนักศึกษา ประจำปี 2555โพซี วาจิ; ซูฮายา หะยีหามะ; นูรีนา มะมิง; นูรีซัน สะยาดะ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; รุสลี สามะลาแล; อุสมาน กาเดาะ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; นูซาอาด๊ะ มะยิ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; ศิริชัย นามบุรี; วันชนะ พรหมทอง
2554-09-17นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียคว้า 2 รางวัล การประกวดหนังสั้นสารคดีเชิงวัฒนธรรม โครงการโรงเรียนทำหนังสารคดีวัฒนธรรมปีที่ 2 เขตภาคใต้ปทิตตา ดิษฐโส; อัมรัน เจ๊ะนิ; ศิริชัย นามบุรี; จันทนา มีชัยชนะ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; นโรดม กิตติเดชานุภาพ
2560-10-20นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลในการประกวดโครงการ "Hatyai Tech Startup 2017"มัสรีดา มอสุ; วันนิสา แวเตาะ; ฟาตีเม๊าะ เปะอะรอมิง; อัจฉราพร ยกขุน; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
2559-02-14บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รับรางวัลดีเด่น วันราชภัฏ 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อรุณี ม่วงแก้วงาม; ไสศรี กูโน; ยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง
2560-04ระบบการจัดหางานลุกมาน เจะโด; ฟาตีฮี สือแม; แพรวศรี เดิมราช; อัจฉราพร ยกขุน; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
2560-04ระบบบันทึกการสอนของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายุสรอ อายะมะโซ; อันตีนะ เลเซ็งบลูกา; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อัจฉราพร ยกขุน
2560-06ระบบยืม-คืน ปริญญานิพนธ์สำหรับสาขาคอมพิวเตอร์นันทนา รัตนชัย; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; สุไฮลา ประดู่; นูรมาวาตี เจ๊ะมะ
2559-04-26ระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร; รัตนาภรณ์ ศรีหาพล; วันชนะ พรหมทอง; สุลัยมาน เภอโส๊ะ; รอปีมิง แมะเราะ
2555รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาศภุลักษณ์ สินธนา; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อรวรรณ กมล
2559-04-24อาจารย์คณะวิทย์ฯ รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “สร้างสรรค์งานวิจัยจากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล”พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์