Browsing by Author นิสาพร มูหะมัด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การดูดซับสีย้อมด้วยกากชานิสาพร มูหะมัด
2559การตรวจแยกแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ที่ปนเปื้อนในหอยแครงบริเวณอ่าวปัตตานี โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ vibrio spp. ชนิดต่างๆวารุณี หะยีมะสาและ; นิสาพร มูหะมัด; สายใจ แก้วอ่อน; ลักขณา รักขพันธ์
2563-05การบริหารจัดการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนประเทศไทยในอนาคตรูซือมัน อาแวเง๊าะ; นิสาพร มูหะมัด; วิชิต เรืองแป้น; วารุณี หะยีมะสาและ; นฤมล ทองมาก
2560-10-18การผลิตแก๊สชีวภาพจากการหมักมูลสัตว์ร่วมกับกากอ้อยอุบล ตันสม; สมภพ เภาทอง; ปิยศิริ สุนทรนนท์; นิสาพร มูหะมัด
2562-02-07การศึกษาคุณภาพเครื่องสำอางที่ผลิตโดยกลุ่มผลิตเครื่องสำอางจังหวัดนราธิวาสนิสาพร มูหะมัด; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์; อัชมาน อาแด; วรรณกัษมา ฮารน
2560-10-18กําจัดสีเมทิลีนบลูโดยการใช้เอนไซม์จากเปลือกกล้วยหินนิสาพร มูหะมัด; ปิยศิริ สุนทรนนท์; อุบล ตันสม; สมภพ เภาทอง; สตารีย๊ะ มะลี
2561-06-21ระดับความคาดหวังด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เคมี) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ของนักเรียนในจังหวัดยะลา-ปัตตานี-นราธิวาสวรรณกัษมา ฮารน; ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์; นิสาพร มูหะมัด; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; อัชมาน อาแด
2561-01รูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทศวรรษหน้านิมัศตูรา แว; วิชิต เรืองแป้น; วารุณี หะยีมะสาและ; นิสาพร มูหะมัด; นฤมล ทองมาก; อรรณพ สนธิไชย
2562-02-07ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหยจากใบดาหลาอุบล ตันสม; สมภพ เภาทอง; ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย; นิสาพร มูหะมัด
2561-02-11วิจัยชั้นเรียน : การสอนแบบกึ่งโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์; วรรณกัษมา ฮารน; นิสาพร มูหะมัด; อัชมาน อาแด
2558-05-20องค์ประกอบต่างๆ ของสารสกัดจากเปลือกกล้วยหินนิสาพร มูหะมัด; อาฮามัด เจ๊ะเล๊าะ; นาบีซ๊ะ ยะปา; อับดุลอาซิ เจ๊ะเต๊ะ
2559-07-07อุณหภูมิที่มีผลในการดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูโดยกากชาซูไฮนี มูซอ; อุสมาน กาหลง; สตารีย๊ะ มะลี; นิสาพร มูหะมัด