Browsing by Author ชมพูนุท ศรีพงษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของกลุ่มแม่บ้าน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีสัสดี กำแพงดี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; ปิยะดา มณีนิล
2561การพัฒนาธุรกิจตามรูปแบบพันธมิตรวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้สัสดี กำแพงดี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปิยะดา มณีนิล
2559การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทหารกองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์; วัลย์ลดา พรมเวียง; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2554คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดยะลาชมพูนุท ศรีพงษ์
2561พันธมิตรวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบก ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; กนกวรรณ กาญนจธานี; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2559รับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ชมพูนุท ศรีพงษ์
2559รางวัลBest practice research โครงการเครือข่ายความร่วมมือคณะวิทยาการจัดการเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์
2559รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น งานวันราชภัฏ 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาชมพูนุท ศรีพงษ์
2561รูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างวิสาหกิจชุมชน ของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้แม่บ้านทหารบก; สัสดี กำแพงดี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปิยะดา มณีนิล
2561ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบก ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปิยะดา มณีนิล; ชมพูนุท ศรีพงษ์; สัสดี กำแพงดี
2562อาจารย์ ผศ.ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการยกย่องและเชิดชูเกียรติชมพูนุท ศรีพงษ์
2561อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาชมพูนุท ศรีพงษ์
2561อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจมหาบัญฑิตรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ชมพูนุท ศรีพงษ์