Browsing by Author ชมพูนุท ศรีพงษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของกลุ่มแม่บ้าน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีสัสดี กำแพงดี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; ปิยะดา มณีนิล
2561การพัฒนาธุรกิจตามรูปแบบพันธมิตรวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้สัสดี กำแพงดี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปิยะดา มณีนิล
2559การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทหารกองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์; วัลย์ลดา พรมเวียง; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2562การพัฒนาโซ่คุณค่าของวิสาหกิจชุมชนทำขนมต้นแบบ (ทองม้วน-ทองพับ) จังหวัดยะลาชมพูนุท ศรีพงษ์
2563การพัฒนาโซ่คุณค่าของวิสาหกิจชุมชนในเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษาอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีชมพูนุท ศรีพงษ์
2563ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษ คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชมเชย HR Genius 2019มูฮำหมัดไซดี อุเซ็ง; มะห์ดี ดาโอะ; มูฮัมหมัดนูรดิน แฉตุ; ณิชาวีร์ อาบู; กูซะอูดี กูบือโด; ฟาริด สอร์ด; วัชระ ขาวสังข์; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล; ปิยะดา มณีนิล; ชมพูนุท ศรีพงษ์
2558ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของกำลังพล กองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทยชมพูนุท ศรีพงษ์
2553ความผูกพันกับองค์การของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)ชมพูนุท ศรีพงษ์
2557ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดน ภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์
2552ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาชมพูนุท ศรีพงษ์
2553คุณภาพชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาชมพูนุท ศรีพงษ์
2554คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดยะลาชมพูนุท ศรีพงษ์
2554คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์
2555ทัศนคติของประชาชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการประยุกต์ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตภายใต้บริบทสภาพสังคมและเศรษฐกิจใน ปัจจุบันชมพูนุท ศรีพงษ์
2555ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจจะลาออกและแนวทางลดการลาออกจากงานของอาสาสมัครทหารพราน กองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทยชมพูนุท ศรีพงษ์
2555ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจจะลาออกและแนวทางลดการลาออกจากงานของอาสาสมัครทหารพราน กองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทยชมพูนุท ศรีพงษ์
2559ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพกะลามะพร้าวบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลาปิยะดา มณีนิล; ชมพูนุท ศรีพงษ์; สัสดี กำแพงดี; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
2556ผลการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลักการบริหารธุรกิจ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือชมพูนุท ศรีพงษ์
2550พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)ชมพูนุท ศรีพงษ์
2549พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์